Tècnic/a d’estudis a Barcelona

Referència d'oferta:  TTEE

Què busquem?  

Important i reconeguda empresa constructora cerca incorporar al seu equip a un/a TÈCNIC/A d’ESTUDIS per a estudiar i preparar la documentació econòmica i tècnica necessària per a presentar les licitacions assignades, conforme a les directrius de l’Organisme Públic o Privat que presenta la licitació i del/la Cap/a d’Estudis, per a aconseguir l’adjudicació d’obres a l’Empresa.

Les funcions principals de la posició són:

-Estudiar el projecte de l’obra a licitar, analitzant el plec de condicions i distribuint la diferent documentació a tramitar (Instal·lacions, CPA, Administració).
-Contactar amb industrials i proveïdors per a aconseguir ofertes.
-Confeccionar el pressupost del projecte.
-Elaborar la documentació tècnica necessària (plans d’obra i memòries) per a la licitació, així com coordinar amb el Personal Tècnic d’Instal·lacions, CPA, i Administratiu/as d’Estudis per a la preparació de la resta de la documentació a presentar.
-Confeccionar la fulla de tancament, per a la seva presentació al/la Cap/a d’Estudis.
-Visitar els terrenys on està prevista l’obra, amb la finalitat de recaptar informació que no està plasmada en el projecte.
-Recollir informació sobre l’obra a oferir, mitjançant visites a Personal Tècnic de les Administracions Públiques.
-Conèixer i complir amb el Sistema de Gestió de Qualitat, Prevenció i Medi Ambient; així com els específics del seu ofici i lloc de treball.

Read more

Director/a Comercial a Madrid

Referència d'oferta:  DC

Què busquem?  

Reportant a la Direcció General, seràs el responsable de desenvolupar les polítiques i accions comercials per a aconseguir els objectius definits en els plans estratègics i operatius, sent el màxim responsable de la consecució d’aquests objectius.

Podràs desenvolupar-te gestionant un procés de canvi estratègic amb una alta orientació tecnològica, treballant amb un alt nivell d’autonomia i presa de decisions.

Read more

DIRECTOR/A POSTVENDA

Referència d'oferta:  DIR POSTVENDA

Què busquem?  

En dependència de la Direcció General, s’ocuparà de la captació i desenvolupament del negoci de l’Àrea de Serveis de Post venda, responsabilitzant-se de les tasques estratègiques, operatives i de desenvolupament de negoci, assegurant la seva rendibilitat.

Es responsabilitzarà d’executar el servei dels contractes adjudicats, assegurant el compliment dels terminis, la qualitat i els costos previstos, sempre vetllant per la plena satisfacció dels clients i el compliment de les polítiques i normatives legals i internes de la companyia.

Realitzarà el Pla estratègic i els objectius anuals, desenvoluparà els plans d’acció i comercials per assegurar els objectius previstos, farà el seguiment del desenvolupament del projecte, assegurarà l’execució del servei i el compliment de les condicions pactades amb els clients, realitzarà les anàlisis quantitatives / qualitatius i els informes mensuals per la Direcció Corporativa, etc.

Tot això, liderant a l’equip humà, treballant per desenvolupar la cultura de la companyia i l’establiment d’un bon clima laboral, mantenint l’equip altament motivat i cohesionat i actuant com i en representació de la companyia, en tots aquells fòrums i associacions on sigui requerida la seva presència.

Read more

PROJECT MANAGER

Referència d'oferta:  PM

Què busquem?  

Busquem professional per responsabilitzar-se de la gestió de projectes en els terminis, costos i qualitat establerts, i d’acord amb els procediments de la companyia i a les exigències dels clients.
En dependència del Team Manager, liderarà les fases del projecte de planificació, supervisió i control fins a la seva completa execució, liderant un equip multidisciplinari intern i extern per assegurar l’èxit projecte, participant en la resolució d’incidències que puguin aparèixer fins a la seva finalització.

Read more

Caps d´obra – Edificació

Referència d'oferta:  CPOB

Què busquem?  

Busquem incorporar en important empresa de la construcció a caps d’obra, encarregats d’executar els projectes de construcció residencial / singular.

Read more

Contacta amb Pla&Associats_1L-02